فرم جستجو

Slide background Slide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide background
با موضوع نوجوانان و بازی

شماره یازدهم مجله بازی بان منتشر شد

شـاید بارهـا شـنیده اید کـه میگوینـد کـودکان بـا بازی هایشـان زندگـی می کننـد و بـازی کـردن دنیـای کـودک اسـت و او تمـام شـئون زندگـی خـود را در قالـب یـک بـازی ترسـیم کـرده و دریافـت می نمایـد. از طـرف دیگـر بـرای بزرگسـالان هـم بـه مراتـب از بـازی بـه منزلـه یـک سـرگرمی و فراغت و یـا کسـب درآمـد بـه عنـوان یـک شـغل و یـا یـک ابـزار سـرگرمی گونه بـرای مقصـودی آگاهانـه (ماننـد بازی هـای جـدی یـا آموزشـی) و یـا نیمه آگاهانـه (ماننـد بـازی بـرای فراموشـی یـک فکـر مخـرب یـا رفـع اسـترس) صحبت هـا شـنیده اید.

ما اینیم دیگه! گیم بازی کردن نوجوانان را جدی بگیریم

شـاید بارهـا شـنیده اید کـه میگوینـد کـودکان بـا بازی هایشـان زندگـی می کننـد و بـازی کـردن دنیـای کـودک اسـت و او تمـام شـئون زندگـی خـود را در قالـب یـک بـازی ترسـیم کـرده و دریافـت می نمایـد. از طـرف دیگـر بـرای بزرگسـالان هـم بـه مراتـب از بـازی بـه منزلـه یـک سـرگرمی و فراغت و یـا کسـب درآمـد بـه عنـوان یـک شـغل و یـا یـک ابـزار سـرگرمی گونه بـرای مقصـودی آگاهانـه (ماننـد بازی هـای جـدی یـا آموزشـی) و یـا نیمه آگاهانـه (ماننـد بـازی بـرای فراموشـی یـک فکـر مخـرب یـا رفـع اسـترس) صحبت هـا شـنیده اید. خـب حـالا در مـورد گیـم بـازی کـردن نوجوانـان چـه طـور؟ً احتمـالا یکـی از مهمتریـن مسـائلی کـه بـه ذهنتـان می رسـد ایـن خواهـد بود کـه هویت نوجـوان در بسـتر دنیـای مجـازی بازیهـای رایانـه ای تحـت اثـر قـرار خواهـد گرفـت. او در فضایـی میـان کودکـی و بزرگسـالی در تقابـل بـا گیم هـای ویدئویـی قـرار خواهـد گرفـت. در نگاهـی سـاده می تـوان گفـت که نوجـوان هـم گیـم را بـه منزله یک فرایند سـرگرمی طـور ِ منطبق با عوامل شـناختی ذهنـی که زندگیش را در آن بـروز می دهـد و شـخصیتش در قالـب آن شـکل می گیـرد در نظـر می گیـرد و هـم از آن بـه عنـوان وسـیله ای بـرای کسـب درآمـد یـا ابراز وجـود در دنیـای واقعی و یا حتـی رهایـی از بیتوجهی ها و نبـود شـرایط بـرای عرضـه خـود در اجتماع بهـره می برد.آیـا چیزی دیگری هـم می توان اضافـه نمود؟!
پرداختـن بـه موضـوع نوجوانـان و بازیهـای رایانـه ای کـه یکـی از حوزه هـای کمتـر پرداختـه شـده این مطالعـات در کشـور اسـت وقتـی جـدی تـر خواهـد شـد که بدانیـم متوسـط سـنی بازیبـازان ایرانی ۱۹ سـال اسـت و ایـران دارای جمعیـت قابـل توجهـی از بازیبـازان نوجوان اسـت. البته اگر به این مسـائل متوسـط سـنی خریداران بازی که ۱۸سـال اسـت را هم اضافه کنیم از مسـئله حضور موثر نوجوانان در گـردش مالـی صنعـت گیم به راحتی نخواهیم گذشـت. این مسـائل ما را بر آن داشـت تـا در یازدهمین شـماره از مجلـه بازیبـان بـه ایـن موضـوع بپردازیـم. امیـد این داریـم که پرداختـن بازیبان بـه صورت پرونـدهای و متمرکـز بـر مسـائل مـورد نیـاز در حـوزه مطالعـات و سـواد بازی در کشـور منتهـی به تولید ادبیـات مبتنـی بـر دانش و تجربه در زمینه بازیهای رایانه ای شـود و مخاطبان گرامی را بهره مند سـازد.
در پایـان سـخن؛ شـهادت سـردار اسـلام و ایـران، حـاج قاسـم سـلیمانی که قلبی دلیـر و ذهنـی مدبر و دلـی پرمهـر داشـت و همینطـور مصیبت جان باختن هموطنان عزیز کرمانی در مراسـم تشـییع شـهدا و همچنیـن حادثـه غـم انگیـز سـقوط هواپیمـای اکراینـی را از طـرف مجموعـه بازیبان تسـلیت عرض مینمایـم.

دانلود شماره یازدهم مجله بازی بان

به این مطلب امتیاز دهید: 
۸
میانگین آراء: ۸ (۱ رای)
شناسه: ۳۱۳ | به روز رسانی: ۱۰-۰۱-۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۱:۵۳ نسخه چاپی ارسال به

دیدگاه‌ها

+ amir (تایید نشده) شنبه ۱۶ فروردين ۹۹ ساعت ۲۲:۳۱
You voted 'down'.
aliiiiiiiii hast

افزودن دیدگاه جدید

۱۰ + ۱۰ =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.